BijzonderGoed 

Praktijk voor Kind & Jeugd  

Algemene voorwaarden


Kwaliteit en klachtenregeling
Mayke Reumkens is lid van Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO lidnummer: 15063) en geregistreerd als orthopedagoog-generalist en BIG 99927182331. Zij handelt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u dat natuurlijk bespreken. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u zich met uw klacht tot de betreffende beroepsvereniging wenden of tot de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogische zorg (P3NL)


Dossier en privacy
Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw behandelaar over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. 

  

Rechten van kinderen en jeugdigen
Als u uw kind aanmeldt bij Praktijk BijzonderGoed, gaan we ervan uit dat u als ouder het wettelijk (ouderlijk) gezag hebt over uw kind. Ouders hebben doorgaans het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Dat betekent dat u dezelfde rechten hebt. Algemeen geldend is dat een onderzoek of behandeling pas kan starten als van beide ouders de toestemming is verkregen. 
Indien er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger zijn van hun kind en gezagdragend zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de behandeling van hun minderjarige kind. Beiden hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind. 


Wachttijden

Op dit moment is er binnen mijn agenda geen ruimte om begeleiding en/of training aan te bieden.